Detta hände 2014
 
Årsmöte i Biskopsgården

Årsmötesdeltagare. Geijersamfundets ordförande, landshövding Kenneth Johansson, med Liselott Englund, ny ledamot i kommittén för Geijersskolans sommarkurser.


 

År 2014 avhölls traditionellt Geijersamfundets årsmöte i Biskopsgården i Karlstad den 7 april.

   Geijersamfundets vice ordförande, biskop Esbjörn Hagberg hälsade ett trettiotal deltagare välkomna till Biskopsgården i Karlstad och ordföranden, landshövding Kenneth Johansson,
välkomnade också han till årsmötet efter ett för honom själv som ny ordförande och för Samfundet händelserikt år.
För första gången hade årsmöteshandlingarna lagts ut på hemsidan.
Klicka här
för Geijersamfundets årsberättelse, bokslut mm.
Och här för Styrelsen för Geijerska stiftelsens årsredovisning.

Sång på temat Kärlek
Sångpedagogen vid Geijerskolan, mezzosopranen Margaretha Carlander, och föreståndaren
vid Fridolf Rhudinmuséet i Munkfors, Ove 'Klapson' Karlsson (bilden ovan till vänster), sjöng därefter till Karlssons gitarr tillsammans på temat "Kärlek". Ett framträdande som resulterade i stora applåder. Båda fick var sin röda ros av sekreteraren Henrik Flemberg (fotot ovan till
höger), som också passade på att lämna en ros till Kenneth Johansson. 

Ansvarsfrihet för styrelsen
Efter Margarethas och Oves bejublade framträdande förklarade årsmötet öppnat av
ordföranden.Till protokolljusterare valdes Eva Fredriksson och Kerstin Alfraeus-Lindgren,
båda från Karlstad, och föredragningslistan fastställdes. Årsmötet kunde därefter konstatera
att kallelsen utgått stadgeenligt till mötet.
  
Sekreteraren föredrog Geijersamfundets årsberättelse för år 2013 och förvaltnings-
berättelsen för Geijerska stiftelsen 2013, rektor Håkan Jonasson, Geijerskolan för samfundets kurs 2013) och kassaförvaltaren Lars Lingsell för ekonomiska redovisningar och revisionsberättelse.
Geijersamfundets styrelse beviljades enligt revisorernas förslag  ansvarsfrihet för 2013.

Nya styrelsen
Kenneth Johansson, Esbjörn Hagberg, Lena Sewall och Lennart Behrendtz, samtliga Karlstad, kvarstod i styrelsen.
   Till nya styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag:Thomas Blom, Karlstad  i stället för Henrik Flemberg, som avsagt sig, liksom Karin Lorenz, Karlstad för Karin
Johannesson, som också avsagt sig.  Lars Lingsell kvarstod som kassaförvaltare.
   Luule Geijer, Uppsala, omvaldes till representant för Geijerska släktföreningen med Ulf Geijer som suppleant.
   Till revisorer intill nästa årsmöte för Geijersamfundet, Geijerska stiftelsen, Den danska stiftelsen och Stiftelsen för nyttig folkläsning för 2014, omvaldes Kerstin Lenger och
Charlotta Eriksson samt revisorssuppleanterna Anders Naeslund och Tobias Eriksson.
  
Till revisor och revisorsuppleant för Stiftelsen Geijerskolan i Ransäter omvaldes Kerstin
Lenger och Charlotta Eriksson.
  
Rolf Ahlzén avsade sig uppdraget som valberedare och årsmötet beslutade uppdra åt
styrelsen att bearbeta frågan.
  
Ordföranden avtackade dessutom varmt sekreteraren Henrik Flemberg för det engagerade arbete han ägnat samfundet under sina år i styrelsen.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften för samfundet 2014 fastställdes till 75 kr för enskild, 100 kr för makar/par
och 150 kr för organisationer och institutioner.

Planerad verksamhet
Sekreteraren  redogjorde sedan för Geijersamfundets planerad verksamhet 2014. Bland annat kommer Kjell Fredriksson att hålla ett Rotaryföredrag i Karlstad i maj och Lennart Behrendtz senare under året presentera sin pågående bok om Geijer, riktad till ungdom. Planerna på
något slags minnesmärke om E G Geijer i Karlstad diskuterades också av årsmötesdeltagarna.

Geijersskolan
Rektor Håkan Jonasson rapporterade från ett intensivt år på Geijerskolan med c:a 180 elever
på långa kurser och 119 rum nyttjade till bristningsgränsen, gott klimat och många goda aktiviteter.
   Rolf Ahlzén rapporterade att temat för Samfundets kurs 28/7-1/8 2014 blir Vart går samhället? Tidsandans växlingar, med bland andra Per Bauhn, Liselott Englund, Gina
Gustafsson m fl som föreläsare.  
  Till Samfundets representanter i Geijerskolans styrelse omvaldes Bengt Kylberg, Leif
Bäckman, och nyvaldes Rolf Ahlzén för Per Henrik Magnusson som avsagt sig. Valen gäller
åren 2015-18.
   Till kommitté för Geijersamfundets sommarkurser omvaldes Rolf Ahlzén, Håkan Jonasson
och Peter Franke, och nyvaldes Liselott Englund, Karlstad, för Karin Johannesson som avsagt sig.     
   Per Henrik Magnusson riktade ett stort tack till Geijerskolans rektor och lärare och
ordföranden avtackade avgående Karin Johannesson och Per Henrik Magnusson för deras
arbete i kommittén för Geijersamfundets sommarkurser och Geijerskolans styrelse.

Geijerska släktföreningen
Gun Nisser, medlem i Geijerska släktföreningen, informerade om kulturveckan 30/6-6/7 2014 på Geijergården, och uppmanade till besök. Rapport och bilder från 2013 års kulturvecka på Geijersgården finns i hemsidans arkiv,

                

Efter avslutat årsmötet inbjöd Esbjörn Hagberg  till en enkel måltid i matsalen. En härlig
soppa med små petit chouxer med salami i den vackra miljön inbjöd till hjärtliga, goda
samtal.
   Efter kaffe och tårta i salongen höll så avgående seketeraren. Henrik Flemberg ett
föredrag om "Geijer och godheten". Det följande samtalet kretsade kring godhetens personligt och estetiskt utmanande egenskaper, om det utmärkande hos Geijer som person och om det
sorgliga faktum att filosofen Geijer numera sällan behandlas.
   Slutligen  blomsterhyllades Henrik Flemberg och kvällens värd Esbjörn Hagberg av
ordföranden.

Årets första sammanträde

För styrelsens del började arbetsåret måndagen den 27 januari med sammanträde i Residenset hos samfundets ordförande, landshövding Kenneth Johansson.

Höstens sammanträde

Den 1 september höll styrelsen årets andra sammanträde i Residenset i Karlstad.
Protokollen från styrelsens sammanträden kommer fortsättningsvis att läggas ut på hemsidan.
Klicka här för att läsa protokollet från septembersammanträdet.