Protokoll fört vid Geijersamfundets styrelsemöte

 

 

Tid:      Måndagen den 1 september 2014, kl. 17.00

Lokal:   Residenset

 

Närvarande:

Kenneth Johansson, ordförande

Thomas Blom, sekreterare
Ulf Geijer
Luule Geijer
Lars Lingsell, kassaförvaltare
Karin Lorenz
 

Adjungerade:

Rolf Ahlzén (deltog enbart i måltiden efter avslutat möte)
Håkan Jonasson
Per Henrik Magnusson

 

1. Formalia

 

1.1   Mötets öppnande                                                                         

Ordförande Kenneth Johansson förklarade sammanträdet öppnat.  Per Henrik Magnusson utsågs till justeringsperson.

 

1.2   Anmälan om övriga frågor

·         Luule och Ulf Geijer, angående boksamling.

·         Ordförande, angående staty av Erik Gustaf Geijer.

·         Luule Geijer, förfrågan om medlemsförteckning.

                       

1.3   Information från sekreteraren           

·         Thomas Blom informerade om att vi erhållit ett tackbrev från Per Geijer, Geijerska släktföreningen, angående gåvan i form av ett bibliotek med litteratur av och om Erik Gustaf Geijer. Ordförande läste upp tackbrevet.

·         Thomas Blom har, efter förfrågan, av Falköpings bibliotek mottagit 13 band av Erik Gustaf Geijers samlade skrifter. Banden finns på Karlstads universitet.

2.    Ekonomiska frågor

Kassaförvaltare Lars Lingsell delade ut balans- och resultaträkning samt observerade styrelsen på att arkiveringskostnaderna överstiger ca 10 000 kr mot budget på 8 983 kr. Detta grundar sig sannolikt i att det är en initialkostnad detta år för omhändertagandet av handlingar från Geijersamfundet. Kommande år antas dock denna kostnad bli betydligt lägre. Prognosen för årets resultat visar på ett underskott på ca 4 000 kr. Det egna kapitalet är 73 156 kr.

Styrelsen godkände den ekonomiska redogörelsen och lade den till handlingarna.

3.    Rapport från Geijerskolans sommarkurs

 Håkan Jonasson redogjorde för sommarkursen 2014, som hade rubriken ”Vart går samhället? Tidsandans växlingar”. Vid mötet delades det även ut en skriftlig rapport. Sommarkursen lockade ett 60-tal deltagare och ägde rum mellan 28 juli till och med 8 augusti. Kursdeltagarna var mycket nöjda med kursens innehåll. Kursavgiften täckte kostnaderna för kursen. Geijerskolan har haft sommarkursen sedan 1955. Inledningsvis pågick kurserna under en treveckorsperiod, men har under senare år ägt rum under en veckas tid. Noteras kan i sammanhanget att det inte finns någon folkhögskola i landet som haft en sådan sommarkursaktivitet som Geijerskolan och inte under en sådan lång tidsperiod.

 Styrelsen godkände rapporteringen och lade den till handlingarna.

 5.    Förfrågan om att ta emot amulett

Ordförande har fått en förfrågan från Henrik Tham om Geijersamfundet önskar ta emot en amulett av Erik Gustaf Geijer, målad under vistelsen i England som present till Erik Gustafs fästmö Anna-Lisa. Henrik Tham och hans fem bröder önskar ge denna amulett till Geijersamfundet för att som han uttrycker det ”på så sätt kunna beskådas av fler än oss”.

Styrelsen visade sin stora uppskattning av att få denna förfrågan. För att flera ska kunna få möjlighet att beskåda amuletten föreslog styrelsen att den placeras i Geijersgården och att där Geijerska släktföreningen ansvarar för den. Vidare diskuterades att ett formellt överlämnande av amuletten från familjen Tham till Geijersamfundet skulle kunna äga rum i samband med ett styrelsemöte i Geijersamfundet, som då förläggs till Geijersgården.

 

Uppdrogs åt sekreteraren att tillfråga Henrik Tham om ett överlämnande är möjligt måndagen den 26 januari 2015 i Geijersgården i Ransäter i samband med ett styrelsemöte i Geijersamfundet alternativt vid årsmötet måndagen den 20 april (se punkt 6 nedan).

6.    Verksamheter under kommande år

·         Nästa styrelsemöte föreslogs äga rum måndagen den 26 januari 2015 kl. 17.00 i Geijersgården i Ransäter.

·         Årsmötet föreslogs äga rum i Biskopsgården måndagen den 13 april 2015 kl. 18.00. Uppdrogs åt sekreteraren att kontakta Biskopen och fråga om tid och plats är möjlig

Efter kontakt med biskopen framkom att han var bortrest aktuellt datum och föreslog måndagen den 20 april kl. 18.00. Årsmötet äger således rum måndagen den 20 april kl 18.00 på Biskopsgården.

 7.    Nästa styrelsemöte

·         Måndagen den 26 januari 2015 kl. 17.00 i Geijersgården i Ransäter.

 8.    Övriga frågor

·         Luule och Ulf Geijer informerade om att en boksamling som Henrik Flemberg tidigare härbärgerat nu finns placerade i ”Vävkammaren” i Geijersgården.

·         Ordförande lyfte det förslag som vår styrelsemedlem Lennart Behrendtz tidigare väckt om att det bör finnas en staty av Erik Gustaf Geijer i Karlstad. Ordförande har tagit upp frågan med ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden, Per-Inge Lidén. För att ärendet ska kunna behandlas inom Kultur- och fritidsnämnden krävs att det inkommer ett skriftligt förslag.

Uppdrogs åt sekreteraren att kontakta Lennart Behrendtz och tillfråga Lennart om han kan skriva ett förslag till brev som sedan ordförande kan sända till Kultur- och fritidsnämnden.

·         Luule Geijer önskade att medlemmarna i släktföreningen också blir medlemmar i Geijersamfundet. För att få vetskap om vilka medlemmar Geijersamfundet idag har och som tillhör släkten Geijer fick Luule ta del av föreningens medlemsregister.

9.    Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet och bjöd samtidigt styrelsemedlemmarna på en måltid.

 

Karlstad som ovan

 

Thomas Blom                      Kenneth Johansson              Per Henrik Magnusson

Sekreterare                            ordförande                           Justerare