kVälkommen till Geijersamfundet!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Välkommen till Geijersamfundet

 

 

Digitalt årsmöte

Bästa medlemmar i Geijersamfundet!

Med anledning av Covid-19 kunde vi tyvärr inte genomföra det planerade årsmötet i april. Vi inser att det inte heller är möjligt att genomföra ett årsmöte där vi fysiskt träffas nu i höst, varför vi istället bjuder in till ett digitalt årsmöte.

Skriv in nedan angivna adress i din webbläsare för att ansluta till årsmötet.

https://kau-se.zoom.us/my/thomasbl

Från kl. 14.50 tisdagen den 27 oktober är det möjligt att ansluta till det digitala mötet.

Vi vill också påminna er som ännu inte betalat årsavgiften för 2020. Årsavgiften är 100 kr för enskild medlem och 150 kr för makar/par samt 150 kr för organisationer oc institutioner. Årsavgiften inbetalas till Geijersamfundets postgiro: 36 48 63 - 1

Vi finns även på Facebook: https://www.facebook.com/geijersamfundet/

Eventuell adressändring sänder ni till samfundets sekreterare thomas.blom@kau.se

Länk till årsberättelsen.

 Föredragningslista årsmötet

Tid: Tisdagen den 27 oktober 2020, kl. 15.00 Lokal: Digitalt årsmöte.

§1 Sammanträdet öppnas

§2 Val av två protokolljusterare jämte ordförande och sekreterare

§3 Godkännande av föredragningslistan

§4 Årsmötets behöriga utlysande

§5 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§6 Revisionsberättelse

§7 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§8 Val av styrelseledamöter intill nästa årsmöte

§9 Val av revisorer och revisorssuppleanter för Geijersamfundet och Geijerska stiftelsen intill nästa styrelsemöte.

§10 Val av ledamot i Geijerskolans styrelse samt suppleant i Geijerskolans styrelse

§11 Val av revisor och revisorssuppleant för Stiftelsen Geijerskolan

§12 Val av valberedning

§13 Val av kommittéledamöter för Geijersamfundets sommarkurser

§14 Medlemsavgift för 2021

§15 Rapport från Geijerskolans verksamhet

§16 Övriga frågor

§17 Avslutning

Underlag till ovanstående dagordning

§4 Kallelsen till årsmötet sändes ut den 11 september.

§5 Skickades ut i samband med kallelsen till årsmötet.

§8 Förslag: Omval av Thomas Blom, Lena Sewall och Liselotte Englund. Avseende representant för Geijerska släktföreningen föreslås omval av Ulf Geijer som ledamot och omval av Luule Geijer som suppleant. Ny ledamot ska utses i styrelsen då det finns en vakans. Styrelsen har sedan en tid utgjort valberedning och har tillfrågat Louise Hamilton som accepterat att väljas in i styrelsen.

Förslag: Louise Hamilton väljs in som ledamot i Geijersamfundets styrelse. Enligt samfundets stadgar skall landshövdingen i Värmlands län och biskopen i Karlstads stift tillfrågas om de önskar ingå i styrelsen. Landshövding Georg Andrén har tillfrågats och accepterat att ingå i styrelsen och också vara samfundets ordförande. Biskop Sören Dalevi har accepterat att ingå i styrelsen och också vara samfundets vice ordförande. Förslag: Georg Andrén (ordförande) och Sören Dalevi (vice ordförande) väljs in i Geijersamfundets styrelse.

§9 Förslag: Till revisorer för Geijersamfundet och Geijerska stiftelsen föreslås omval av Stefan Mott, Godkänd revisor och omval av Anders Hernström Auktoriserad revisor. Till suppleanter föreslås omval av Annica Eriksson, Auktoriserad revisor och omval av Thomas Engelbrektson, Godkänd revisor.

§10 Birgitta Mc Ewan avsagt sig uppdraget som ledamot i Geijerskolans styrelse. Förslag: Anna Grenholm (idag suppleant) väljs som ledamot i Geijerskolans styrelse. Förslag: Suppleant i Geijerskolans. Presenteras vid årsmötet.

§11 Förslag: Till revisor för stiftelsen Geijerskolan föreslås omval av Charlotta Eriksson och till revisorssuppleant föreslås omval av Mattias Eriksson.

§12 Förslag. Då det varit svårt att tillskapa en valberedning fungerar styrelsen som valberedning vilket är också förslaget inför kommande verksamhetsår.

§13 Förslag: Omval av Rolf Ahlzén, Håkan Jonasson, Peter Franke och Tina Elkéus §14 Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2021 till 100 kronor för enskild medlem och 150 kronor för familjemedlemskap. Avgiften för organisationer är 150 kr.

Årets första styrelsesammanträde

Den 10 februari genomförde Geijersamfundet sitt första styrelsemöte under 2020. Det var också det första sammanträdet för Värmlands läns nya landshövding Georg Andrén, som också tillträdde uppdraget som ordförande i samfundet. Sammanträdet ägde rum i residensets vackra lokaler och under mötet avhandlades såväl det gångna årets verksamhetsberättelse som att det kommande årsmötet planerades. Efter styrelsemötet bjöd landshövdingen in till en mycket välsmakande måltid som var arrangerad av husfru Gunn Stavvik.

 

Styrelsen sammanträder. På bordets vänstra sida fr v Lars Nilsson, Per Henrik Magnusson, Liselotte Englund, Lars Lingsell, stående på kortsidan  Thomas Blom, Georg Andrén och på bordets framsida fr v Jonas Herrlin, Sören Dalevi, Luulle Geijer och Ulf Geijer. Foto: Lena Sewall

Vid buffébordet. Fr v Lars Nilsson, Jonas Herrlin, värden Georg Andrén, Thomas Blom, Liselotte Englund, Sören Dalevi, Per Henrik Magnusson och Lars Lingsell.

Tidigare års aktiviteter

Om tidigare års aktiviteter kan man läsa i hemsidans arkiv. Klicka här här att läsa vad som hände 2019, 2018 2017.

Mailadresser

Skicka gärna mailadressen till samfundet så att vi kan göra en gruppmailadresslista för att vid behov snabbt kunna nå medlemmarna och andra Geijerintressenter med aktuell information  Geijersamfundet har på senare tid glädjande nog fått en del nya medlemmar.

Sidan senast uppdaterad den 21 september 2020

 

Hemsidesredaktör Lena Sewall  lena.sewall@telia.com

som också svarar för foton om inte annat angetts.